ارتوزیست و پروتزیست : امین شاهرخی

 • * پروتزهای اندام فوقانی ، تحتانی و زیبایی

 • * ارتوزهای اندام فوقانی ، تحتانی و ستون فقرات

 • * کفی و کفش طبی - ارتوپدی

 • * زانوبند و کمربندهای بعد از عمل

 • * پروتزهای عملکردی مکانیکی و هوشمند

 • * کفی های دیابتی - ارتوپدی

 • * کفش دیابتی نئوپرنی

 • * کفش دیابتی چرمی

 • * صندل دیابتی

 • * بی وزن کننده جلوی پا

 • * بی وزن کننده عقب پا

 • * پروتز زیبایی چشم ، گوش ، دست و پا

مجهز به دستگاه اسکن کف پا